Algemeen verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.


Artikel 2 : Bestellingen – Facturatie

Elke overgemaakte bestelling is vast en definitief zodra ze werd vastgelegd per telefoon of ontvangen per fax, post of mail.

Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij de goederen langer dan 1 maand uit voorraad zijn en dit niet vooraf werd aangekondigd door de technicus/adviseur van Belta.

De factuur wordt bij de producten gevoegd bij de levering of verzonden per post.


Artikel 3 : Levering - Transport

De voorradige goederen worden geleverd binnen een termijn van 1 tot 2 werkdagen, over heel België. Deze termijn wordt gegeven ter informatie. Voor een overschrijding van deze termijn kan Belta in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Belta neemt de transportkosten ten laste voor elke bestelling waarvan het bedrag hoger is dan het “franco” bedrag (bepaald op 149 € excl. BTW). Bij een bestelling voor een bedrag dat lager is dan “franco”, wordt een forfaitaire deelname in de verzendkosten gefactureerd (bepaald op 9 € excl. BTW).
In geval van schade, gebrek of niet conform zijn van de levering, moet de klant nauwkeurig zijn voorbehoud vermelden op het leveringsborderel overhandigd door de vervoerder en dit binnen de 48 uur schriftelijk bevestigen aan zijn Belta technicus/adviseur. Na het verstrijken van deze termijn kan de klant niet meer protesteren tegen de levering.


Artikel 4 : Prijzen - Betaling – Aansprakelijkheid

Prijzen kunnen bij elke bestelling worden gewijzigd, afhankelijk van de marktomstandigheden. Alle prijzen zijn aangegeven in euro's exclusief belastingen. Prijzen en aanbiedingen voorbehouden aan professionals, met uitzondering van wederverkopers. In voorkomend geval bevat uw factuur de recupel-recyclagebijdrage, de auvibel-bijdrage, de reprobel-bijdrage en BEBAT.

De betalingstermijnen en -wijzen worden bepaald volgens de geboden solvabiliteitsgaranties. Laattijdige betaling is onderhevig aan nalatigheidintresten tegen de interestvoet die toegepast wordt in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties, en gepubliceerd in de Belgische Moniteur, evenals, alle bijkomende kosten die zijn veroorzaakt door de wanbetaling en een forfaitaire vergoeding voor administratieve en overige kosten vastgesteld op 15% van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 120 €.

Geen enkele korting wordt aanvaard. De geleverde goederen blijven eigendom van Belta tot volledige betaling van de factuur. De klant is verantwoordelijk voor de goederen vanaf de levering.


Artikel 5 : Privacy-bescherming

Belta SA erkent de toepassing van de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor het gebruik en de verzameling van gegevens die in België worden aangekocht en opgenomen in de Belta SA-databank. Overeenkomstig deze wet heeft elk lid het recht om zijn gegevens te raadplegen of te wijzigen en dit op eenvoudig schriftelijk verzoek (per e-mail of per post). De gegevensverwerking is aangemeld bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel onder het nummer VT005035316.


Artikel 6 : Toepasselijke wet - Bevoegde rechtbank

Alleen de Belgische wetgeving is van toepassing op bovenstaande verkoopvoorwaarden. Eventuele betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de handelsrechtbank van Bergen.


Hardware
Gratis levering
binnen 24/48U
Trouw
beloond
100 000 tevreden klanten